Prosiectau

Mae'r galeri o brojectau â gwblhawyd yn dangos ein profiad eang a'r ystod o wasanaethau a gynnigir gan Mona. Cliciwch y lluniau i'w gweld yn fanylach a darllen rhagor.

Cyngor Gogledd Swydd Efrog, Pont droed Great Crakehall

Ionawr 2017

Cwmser: Cyngor Gogledd Swydd Efrog

Lleoliad: Great Crakehall, Cyngor Gogledd Swydd Efrog

Prosiect: Pont droed Crakehall

Cwmpas y gwaith:

 • Dylunio
 • Cynhyrchu a weldio
 • Paratoi’r arwyneb a chotio i Fanyleb Priffyrdd
 • Archwilio a rheoli ansawdd
 • Danfon

Allt Nathrach Hydro, Craen sy’n Gweithio â Llaw, Kinlochleven

Tachwedd 2018

Cwsmer: TSL Contractors Limited

Lleoliad: Kinlochleven, Ucheldiroedd yr Alban

Allt Nathrach Hydro, Manual Crane, SWL 3.0t, span 6.85m = Prosiect: Allt Nathrach Hydro, Craen sy’n Gweithio â Llaw, SWL 3.0t, rhychwant 6.85m

Cwmpas y gwaith:

 • Dylunio
 • FCynhyrchu a weldio
 • Profi yn y gweithdy
 • Paratoi’r arwyneb a chotio
 • Archwilio a rheoli ansawdd
 • Danfon
 • Gosod
 • Profi ar y safle a chomisiynu

Trawstiau Codi, Wood Wharf, Canary Wharf, Llundain

Mai 2018

Cwsmer: Lodige

Lleoliad: Wood Wharf, Canary Wharf, Llundain

Cwmpas y gwaith:

 • Dylunio, gweithgynhyrchu a gosod trawstiau rhedfa gyda ffitiadau bracedi corbel i wal ochr y ddwy siafft
 • Capasiti: 160 kN x 2, 50 kN x 1 a 25 kN x 2 i bob siafft
 • Y gwaith i’w wneud i safon BS 2853
 • Durwaith yn cael ei lanhau dan bwysedd uchel a thair côt o baent epocsi

Yr holl drawstiau wedi’u profi a’u hardystio yn unol â rheoliadau LOLER.

Gosod Sbŵl Falf Sgwrio, Gorsaf Bŵer Trydan-Dŵr Dolgarrog

Mehefin 2018

Cwmser: Innogy Renewables UK Ltd

Lleoliad: Llyn Cowlyd, Gorsaf Bŵer Trydan-Dŵr Dolgarrog

Cwmpas y gwaith:

 • Dylunio
 • Cynhyrchu pibelli newydd
 • Arolwg
 • Weldio i’r pibelli presennol
 • Gwaith dros dro
 • Profi pwysedd yn y gweithdy
 • Paratoi’r arwyneb a chotio
 • Archwilio a rheoli ansawdd
 • Gwaith sifil
 • Cael gwared ar sgrap

Gosod Craen Uwchben Symudol Trydan ar gyfer CERN (Sefydliad Ymchwil Niwclear)

Bu Mona Lifting yn llwyddiannus yn ei gais i ddylunio, cynhyrchu a gosod Craen Uwchben Trydan ar gyfer CERN, Genefa.

Dyluniwyd a chynhyrchwyd y craen yn ein gweithdy yn Llangefni yn Ynys Môn cyn cynnal prawf trydanol a mecanyddol i sicrhau ei fod yn bodloni manyleb y cwsmer. Yna cludwyd y craen i Genefa yn y Swistir lle’r oedd peirianwyr comisiynu Mona Lifting ar y safle yn CERN yn ei ddisgwyl.

Cydlynwyd a chynhaliwyd y gwaith gosod dros gyfnod o ddau ddiwrnod. Rhoddwyd y craen ar nenbont wedi’i hadeiladu’n bwrpasol 30m yn is na lefel y ddaear. Comisiynwyd y craen a’i drosglwyddo i’r cwsmer yn brydlon ac o fewn y gyllideb.

Yr adborth gan dîm prosiect CERN:

“Hoffwn fanteisio ar y cyfle i longyfarch Mona Lifting ar y gwaith rhagorol a wnaed o’r cam dylunio i’r gwaith gosod ar y safle; er gwaetha holl gymhlethdodau CERN a phroblemau eraill nad oedd modd eu rhagweld (oedi a thywydd gwael ayb) llwyddoch i gwblhau’r prosiect a sicrhau ansawdd o lefel uchel. Mae ein cydweithwyr a minnau’n gobeithio’n fawr y byddwn yn cydweithio â chi eto yn y dyfodol!”

Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan Mona Cranes.

Craen Newydd ar gyfer Gorsaf Bwmpio DCCWW Dyffryn Lliw

Cyflenwodd Mona Cranes graen newydd yn lle’r hen un ar gyfer gorsaf bwmpio DCCWW Dyffryn Lliw i awtomeiddio’r broses o wasanaethu pympiau sydd wedi’u lleoli mewn swmp 200m o ddyfnder. Roedd y broses i’w osod yn un gymhleth am na ellid defnyddio craeniau symudol confensiynol a dyluniwyd system godi arbennig gan Mona i’w defnyddio ar gyfer y gwaith.

Arolygiad Pwynt Atodi Diogelwch Melinau Gwynt

Galwyd ar Mona Lifting i arolygu atodiad pwyntiau harnais ddiogelwch ar felin wynt – Melin Llynnon, Ynys Môn, sy’n wahanol i’r gwaith arferol a wneir gennym ar dyrbinau gwynt modern!

Dulas Ltd, Craen Pwerdy Balnacarn

Gofynnodd Dulas Ltd sy’n arbenigo mewn cynlluniau ynni dŵr bychan i Mona Lifting ddylunio craen a fyddai’n codi tyrbin cymharol drwm mewn adeilad pwerdy ‘gwladaidd’ gyda nenfwd isel. Aeth Mona Lifting ati i ddyfeisio, gweithgynhyrchu a phrofi craen symudol 7 tunnell gyda rhychwant o 3.8m sy’n gweithio â llaw i gydymffurfio â’r paramedrau gweler y lluniad isod.

Kellogs Ltd, Wrecsam

Roedd gan Kellogs Ltd sy’n rhedeg ffatri grawnfwyd brecwast ddeuddeg o beiriannau cymysgu mewn adeilad gyda nenfwd isel ac sydd angen moduron newydd ar eu cyfer o bryd i’w gilydd. Roedd craen yno wedi cael ei osod gan gwmni arall ond roedd yn anfoddhaol am ei fod yn cloi wrth symud o dan bwysau. Gofynnwyd i Mona Lifting ddylunio craen newydd felly gwnaethpwyd craen newydd gyda rhychwant SWL 2t x 2m fel yn y lluniad isod. Mae’r craen yn llwyddiant a bydd y broses yn cael ei hailadrodd ym mhob uned gymysgu.

Dawnus Construction Ltd. Craen Pwerdy Isaf Cowlyd

Mae Dawnus yn adeiladu pwerdy ar gyfer gwaith gollyngfeydd Dŵr Cymru yng nghronfa ddŵr Cowlyd. Dyma’r ail graen ar gyfer y prosiect hwn. Mae Mona Lifting wedi cynhyrchu sawl fersiwn o’r dyluniad hwn ar gyfer pwerdai bychan eraill yng Nghymru a’r Alban.

Mae’r craen yn graen teithiol uwchben 5 tunnell x rhychwant o 6m sy’n gweithio a llaw ac sy’n cynnwys nenbont a rheiliau cynnal.